Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Αντώνιος Χαρακίδας, Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας "ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με δ.τ. "EXPERT IT CONSULTING S.A.", που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής (Εφέσσου 9 ) , την οποία νόμιμα εκπροσωπεί


Προς : Τους Μετόχους της εταιρείας

Σας γνωστοποιώ ότι σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 4/7/2016 απόφασή του , αποφάσισε και καλεί τους μετόχους της εταιρίας «ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ» σε τακτική γενική συνέλευση την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσεως 22/7/2015 - 31/12/2015 και της σχετικής με αυτή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
  3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Αλλαγή έδρας και Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρίας.
  5. Επέκταση εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας.
  6. Κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με τις παραπάνω τροποποιήσεις
  7. Ανακοινώσεις Λοιπά Θέματα

Συνακόλουθα καλείσθε σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο να καταθέσετε εμπρόθεσμα στο ταμείο της εταιρείας, ή όπου το καταστατικό αρμοδίως ορίζει τις μετοχές σας, προκειμένου να παραστείτε σε αυτήν και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Νέα Σμύρνη 4/7/2016

Ο ΠΡΟΣΚΑΛΩΝ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Χαρακίδας

Comments are closed.

Go to top of the page